• تاریخ : ۴ام بهمن ۱۳۹۶
 • موضوع : زبان

مجموعه آمادگی آزمون ایلتس IELTS Masterclass را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

مجموعه آمادگی آزمون ایلتس IELTS Masterclass

در پست امروز از وبسایت کاردوآنلاین مجموعه آمادگی آزمون ایلتس IELTS Masterclass را برای شما در نظر گرفته ایم که یکی از بهترین منابع برای آمادگی آزمون ایلتس می باشد. این مجموعه را در این قسمت از سایت کاردوآنلاین به صورت کامل دریافت کنید.

دانلود لیست محتویات پکیج منابع آزمون آیلتس

لیست کامل این بسته را دانلود کنید و در صورت تمایل از این لینک اقدام به خرید کنید.

شرکت در کلاس های آمادگی آزمون ایلتس استاد مرتضی گیتی

به علاوه برای شرکت در کلاس های آموزش زبان English گروه کاردوآنلاین در شیراز و در شهرستان ها با نظارت استاد گیتی و تیم مدرسین مجرب ایشان از این صفحه دیدن فرمایید.

IELTS Masterclass

Whether you have booked your IELTS test or need to improve your English skills before you take the test, IDP Education offers free preparation classes around the world for IELTS test takers to help you get ready for test day.

One of the free preparation classes is our IELTS Masterclass, this is a 90-minute session that will help you:

 • Understand what examiners are looking for
 • Get practical tips on how to enhance your English language skills
 • Find out the most common mistakes to avoid
 • Get a detailed understanding of the assessment criteria

محتویات

 • دانلود رایگان فایل PDF مجموعه آمادگی آزمون ایلتس IELTS Masterclass

download button

 • خرید آنلاین فایل های صوتی و فایل PDF کتاب معلم مجموعه آمادگی آزمون ایلتس IELTS Masterclass

خرید پستی پکیج کامل منابع آزمون ایلتس از فروشگاه کاردوآنلاین

online purchase

 • تاریخ : ۴ام بهمن ۱۳۹۶
 • موضوع : زبان

درس دوازده – خانواده و شغل

بخش اول: خانواده

father

How old is your father?
He’s 38 (years old).

پدر تو چند ساله هست؟
او ۳۸ ساله هست.


mother

How old is your mother?
She’s 35 (years old).

مادر تو چند ساله هست؟
او ۳۵ ساله هست.


brother- sister

How old is your brother?
He’s 14 (years old).

برادر تو چند ساله هست؟
او ۱۴ ساله هست.

How old is your sister?
She’s 8 (years old).

خواهر تو چند ساله هست؟
او ۸ ساله هست.


uncle

How old is your uncle?
He’s 45 (years old).

عمو (دایی) تو چند ساله هست؟
او ۴۵ ساله هست.


aunt

How old is your aunt?
She’s 30 (years old).

عمه (خاله) تو چند ساله هست؟
او ۳۰ ساله هست.


Zohre: Nice picture! Is that your father?
Mahsa: Yes, he is.
Zohre: How old is he?
Mahsa: 38.
Zohre: What’s his job?
Mahsa: He’s a mechanic.
Zohre: And your mother?
Mahsa: She’s 35. She is a housewife.

زهره: چه عکس زیبایی! آیا او پدرت هست?
مهسا: بله درسته
زهره: چند سالش هست?
مهسا: ۳۸
زهره: شغلش چیه؟
مهسا: او یک مکانیک هست.
زهره: و مادرت؟
مهسا: او ۳۵ ساله هست. او خانه دار هست.


بخش دوم: شغل

mechanic

What is his job?
He’s a mechanic.

شغل او چیست؟
او یک مکانیک هست.

housewife

What is her aunt’s job?
She’s a housewife.

شغل خاله تو چیست؟
او یک خانه دار هست.


doctor

What is his uncle’s job?
He’s a doctor.

شغل عموی تو چیست؟
او یک دکتر هست.


nurse

What is her job?
She’s a nurse.

شغل او چیست؟
او یک پرستار  هست.


teacher

What is your father’s job?
He’s a teacher.

شغل پدر تو چیست؟
.او یک معلم هست


dentist

What is your mother’s job?
She’s a dentist.

شغل مادر تو چیست؟
او یک دندانپزشک هست.


کلمات جدید: 

family: خانواده
picture: عکس
job: شغل
spell: حرف به حرف گفتن
relationship: نسبت خویشاوندی


تمرین:

۱- متن زیر را با کلمات داده شده کامل کنید. (یک نمونه انجام داده شده هست)

birthday-name-13-teacher-mother


Hello. My ….name…is Amin Karimi. I’m …….. years
old.
My…………………………….. is in Azar.
My father’s name is Akbar and he is
a…………………….
My …………………….’s name is Mina and she is a
housewife.

۲- کارت شناسایی زیر را با توجه به متن زیر که درباره “علی کمالی” هست به زبان English تکمیل کنید.

Hi. My name is Ali Kamali. I’m fourteen years old and my birthday is in Aban. My father’s name is Hasan and he is a doctor.

تماس با ما

 • تاریخ : ۳ام بهمن ۱۳۹۶
 • موضوع : زبان

نمونه تست آزمون ایلتس IELTS Practice Tests Plus 2 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

نمونه تست آزمون ایلتس IELTS Practice Tests Plus 2

نمونه تست آزمون ایلتس IELTS Practice Tests Plus 2 یکی دیگر از مجموعه های دیگر هست که در قسمت از وبسایت کاردوآنلاین برای کسانی که برای ازمون ایلتس آماده می شوند ارائه خواهد شد. این مجموعه از نمونه تست های واقعی تشکیل شده هست. سری اول این مجموعه پیش از این بر روی سایت قرار داده شده هست.

دانلود لیست محتویات پکیج منابع آزمون آیلتس

لیست کامل این بسته را دانلود کنید و در صورت تمایل از این لینک اقدام به خرید کنید.

شرکت در کلاس های آمادگی آزمون ایلتس استاد مرتضی گیتی

به علاوه برای شرکت در کلاس های آموزش زبان English گروه کاردوآنلاین در شیراز و در شهرستان ها با نظارت استاد گیتی و تیم مدرسین مجرب ایشان از این صفحه دیدن فرمایید.

IELTS Practice Tests Plus 2

ELTS Practice Tests Plus 2 provides essential practice in all four Modules of the IELTS examination: Listening, Reading, Writing and Speaking. It includes:

 • Six complete Practice Tests incorporating the 2005 modifications to the Writing Module.
 • Additional Reading and Writing Modules for General Training candidates.

Plus:

 • A full description of the exam.
 • Strategy boxes training key sub-skills for each module.
 • Assessing your writing and Academic vocabulary sections.
 • Annotated Answer key, analyzing correct and incorrect answers.
 • Sample answers to writing tasks.
 • Complete tapescripts, with answers marked.

محتویات

 • دانلود رایگان فایل PDF کتاب نمونه تست آزمون ایلتس IELTS Practice Tests Plus 2

download button

 • خرید آنلاین فایل های صوتی کتاب نمونه تست آزمون ایلتس IELTS Practice Tests Plus 2

خرید پستی پکیج کامل منابع آزمون ایلتس از فروشگاه کاردوآنلاین

online purchase

 • تاریخ : ۳ام بهمن ۱۳۹۶
 • موضوع : زبان

آمادگی آزمون کمبریج FCE Listening and Speaking Skills 1 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

آمادگی آزمون کمبریج FCE Listening and Speaking Skills 1

آمادگی آزمون کمبریج FCE Listening and Speaking Skills یکی از بهترین منابع آمادگی برای آزمون کمبریج FCE می باشد که در این پست از سایت کاردوآنلاین به شما تقدیم خواهد شد. این مجموعه از دو سری تشکیل شده هست که هر دو سری آن را به شما ارائه خواهیم کرد. در این پست از سایت کاردوآنلاین سری اول این مجموعه را دانلود کنید.

دانلود لیست محتویات پکیج منابع آزمون FCE

لیست کامل این بسته را دانلود کنید و در صورت تمایل از این لینک اقدام به خرید کنید.

FCE Listening and Speaking Skills 1

The book is divided into two parts:
Part A consists of ten complete listening tests. The recordings are based on authentic listening material and make use of various accents and sound effects.
Part B consists of ten speaking tests and covers a wide variety of topics such as holidays, entertainment, etc. Each Speaking Test is preceded by a Preparing for the Speaking Test section. In this section, students are familiarised with the essential language (vocabulary, useful expressions, discourse markers, etc) and ideas necessary for the test itself. Students are also trained to organise their speech coherently and to display an appropriate variety of linguistic resources. There are also two additional Speaking Tests at the end of the book to prepare students to meet the requirements of the exam.

محتویات

 • دانلود رایگان فایل PDF کتاب آمادگی آزمون کمبریج FCE Listening and Speaking Skills 1

download button

 • خرید آنلاین فایل های صوتی و فایل PDF کتاب معلم کتاب آمادگی آزمون کمبریج FCE Listening and Speaking Skills 1

خرید پستی پکیج کامل منابع آزمون FCE از فروشگاه کاردوآنلاین

online purchase

 • تاریخ : ۲ام بهمن ۱۳۹۶
 • موضوع : زبان

آمادگی آزمون کمبریج FCE Listening and Speaking Skills 2 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

آمادگی آزمون کمبریج FCE Listening and Speaking Skills 2

آمادگی آزمون کمبریج FCE Listening and Speaking Skills یکی از بهترین منابع آمادگی برای آزمون کمبریج FCE می باشد که در این پست از سایت کاردوآنلاین به شما تقدیم خواهد شد. این مجموعه از دو سری تشکیل شده هست که هر دو سری آن را به شما ارائه خواهیم کرد. در این پست از سایت کاردوآنلاین سری اول این مجموعه را دانلود کنید.

دانلود لیست محتویات پکیج منابع آزمون FCE

لیست کامل این بسته را دانلود کنید و در صورت تمایل از این لینک اقدام به خرید کنید.

FCE Listening and Speaking Skills 2

The book is divided into two parts:
Part A consists of ten complete listening tests. The recordings are based on authentic listening material and make use of various accents and sound effects.
Part B consists of ten speaking tests and covers a wide variety of topics such as holidays, entertainment, etc. Each Speaking Test is preceded by a Preparing for the Speaking Test section. In this section, students are familiarised with the essential language (vocabulary, useful expressions, discourse markers, etc) and ideas necessary for the test itself. Students are also trained to organise their speech coherently and to display an appropriate variety of linguistic resources. There are also two additional Speaking Tests at the end of the book to prepare students to meet the requirements of the exam.

محتویات

 • دانلود رایگان فایل PDF کتاب آمادگی آزمون کمبریج FCE Listening and Speaking Skills 2

download button

 • خرید آنلاین فایل های صوتی و فایل PDF کتاب معلم کتاب آمادگی آزمون کمبریج FCE Listening and Speaking Skills 2

خرید پستی پکیج کامل منابع آزمون FCE از فروشگاه کاردوآنلاین

online purchase

 • تاریخ : ۲ام بهمن ۱۳۹۶
 • موضوع : زبان

مجموعه ویدئویی آموزش تلفظ نیویورکی How to Speak in a New York Dialect

مجموعه ویدئویی آموزش تلفظ نیویورکی How to Speak in a New York Dialect را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

مجموعه ویدئویی آموزش تلفظ نیویورکی How to Speak in a New York Dialect

مجموعه ویدئویی آموزش تلفظ نیویورکی How to Speak in a New York Dialect یکی دیگر از مجموعه هایی هست که برای تقویت مهارت اسپیکینگ و به طور خاص تلفظ و لهجه ی زبان آموزان تنظیم شده هست. این مجموعه قصد دارد که صحبت کردن به لهجه ی نیویورکی را به شما آموزش دهد. در این پست از سایت کاردوآنلاین می توانید این مجموعه را به صورت کامل دریافت کنید.

دانلود لیست محتویات پکیج منابع تقویت تلفظ و لهجه زبان English

لیست کامل این بسته را دانلود کنید و در صورت تمایل از این لینک اقدام به خرید کنید.

محتویات

 • دانلود رایگان بخشی از مجموعه ویدئویی آموزش تلفظ نیویورکی How to Speak in a New York Dialect

download button

 • خرید آنلاین مجموعه ویدئویی آموزش تلفظ نیویورکی How to Speak in a New York Dialect به صورت کامل

خرید پستی پکیج کامل منابع تقویت لهجه و تلفظ زبان English از فروشگاه کاردوآنلاین

online purchase • تاریخ : ۲ام بهمن ۱۳۹۶
 • موضوع : زبان

Listen to the teacher greeting her students in class.

Teacher: Hi, class! I am Ahmadi, your English teacher.
Class: Hello, Mr. Ahmadi.
Teacher: Now you say your names one by one. You, please. What’s your name?
Milad: I’m Milad Parsapoor.
Teacher: Excuse me. How do you spell your last name?
Milad: Parsapoor, P-A-R-S-A-P-O-O-R
Teacher: Thank you, Milad. Now, you please say your name.
Student: My name is…..

معلم: سلام کلاس(بچه ها)! من احمدی هستم، معلم English شما

کلاس: سلام آقای احمدی

معلم: حالا شما یکی یکی اسم های خود را بگویید. شما لطفا. اسم تان چیست؟

میلاد: من میلاد پارساپور هستم

معلم: ببخشید شما چطور فامیل تان را هجی می کنید؟

میلاد: پارساپور، پ – آ- ر-س-ا-پ-و-ر

معلم: متشکرم میلاد. حالا شما لطفا اسم تان را بگویید

.دانش آموز: اسم من …هست


 تمرین:

لطفا از روی مکالمه بخوانید، صدای حود را ضبط کنید و از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید.

@salamzabanchat

 • تاریخ : ۱ام بهمن ۱۳۹۶
 • موضوع : زبان

آمادگی آزمون کمبریج Certificate In Advanced English CAE 6 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

آمادگی آزمون کمبریج Certificate In Advanced English CAE 6

سری کتاب های آمادگی آزمون کمبریج Certificate In Advanced English CAE یکی از بهترین منابع برای آمادگی آزمون CAE می باشد که در این قسمت از وبسایت کاردوآنلاین به مرور به شما تقدیم خواهد شد. یپش از این مجموعه ی مشابه برای آزمون CPE بر روی وبسایت قرار گرفته هست که می توانید با جست و جو در سایت آنها را بیابید. در این قسمت از سایت کاردوآنلاین کتاب آمادگی آزمون کمبریج Certificate In Advanced English CAE 6 را دانلود کنید.

دانلود لیست محتویات پکیج منابع آمادگی آزمون CAE

لیست کامل این بسته را دانلود کنید و در صورت تمایل از این لینک اقدام به خرید کنید.

Certificate In Advanced English CAE 6

Cambridge University Press is the only official publisher of past papers from Cambridge ESOL. These official papers provide candidates with an excellent opportunity to familiarise themselves with the updated content and format of the CAE examination, introduced in December 2008. Attractive colour visual material for Paper 5 is included with each test, enabling students to prepare thoroughly for the paired interview. A ‘with answers’ edition also contains a comprehensive section of keys, transcripts of the recorded material, a guide to each paper and an insight into marking procedures and grading, with sample answers, making it ideal for self-study.

محتویات

 • دانلود رایگان فایل PDF کتاب آمادگی آزمون کمبریج Certificate In Advanced English CAE 6

download button

 • خرید آنلاین فایل های صوتی کتاب آمادگی آزمون کمبریج Certificate In Advanced English CAE 6

خرید پستی پکیج کامل مناب آزمون CAE از فروشگاه کاردوآنلاین

online purchase

 • تاریخ : ۱ام بهمن ۱۳۹۶
 • موضوع : زبان

Listen to the students talking in the school yard.

Sara: Who is that girl?
Mehri: That’s Fatima. She’s our new classmate.
Sara: Let’s talk to her.
Mehri: Hi, Fatima. This is Sara.
Sara: Nice to meet you, Fatima.
Fatima: Nice to meet you, too.
Sara: Welcome to our school.
Fatima: Thank you.

به این دانش آموزان که درحال صحبت در حیاط مدرسه هستند گوش کنید:

سارا: اون دختر کیه؟

مهری: او فاطیماست. همکلاسی جدید ما

سارا: بیا باهاش صحبت کنیم

مهری: سلام فاطیما. این ساراست.

سارا: از ملاقات شما خوشبختم.

فاطیما: منم از ملاقات شما خوشبختم.

سارا: به کلاس ما خوش آمدید.

فاطیما: متشکرم


Who is that boy? He’s my friend Mohammad.

اون پسر کیه؟ او دوستم محمد هست.

Who is that girl? She’s my classmate Zahra.

اون دختر کیه؟ او همکلاسیم زهرا هست.

Who is that man? He’s my teacher Mr. Alizadeh.

اون مرد کیه؟ او معلمم آقای علیزاده هست.

Who is that woman? She’s my teacher Miss/Mrs. Moradi.

اون خانم کیه؟ او معلمم خانم مرادی هست.


 

صفحه 6 از 35
»... قبلی 234567891011 بعدی 2030...«